Regulamin Konkursu „Internet sky high”

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy ul. Aleje Jerozolimskie 96, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000664968, NIP 6292478845, Regon 366663010 (dalej: Organizator).

2. Obsługę Konkursu w imieniu i na rzecz Organizatora, zapewnia WILLS INTEGRATED Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 33/2, posiadający NIP 8943038718, (dalej: Koordynator).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

5. Ogłoszenie o Konkursie umieszczone jest na profilu FIBO na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie www (www.mojefibo.pl/regulamin/).

6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

7. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 24.08.2023 r. od godz. 00:01 do dnia 31.08.2023 r. do godz. 23:59.

8. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 24.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. do godz. 23:59 poprzez umieszczenie komentarza pod zadaniem konkursowym umieszczonym na profilu FIBO na portalu Facebook.

9. Zadanie konkursowe brzmi „Do czego przydałby się Wam Internet na wysokościach?!” i polega na kreatywnym oraz w dowolny sposób przedstawieniu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Udzielona odpowiedź musi znaleźć się w komentarzu pod postem konkursowym.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie laureata konkursu, będzie ogłoszone na profilu FIBO na portalu Facebook pod postem konkursowym w terminie do dnia 05.09.2023 r.

11. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.

 

II. Uczestnik konkursu.

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2. Poprzez zgłoszenie się i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego uczestnictwa w konkursie, weryfikacji danych uczestnika konkursu pod kątem uprawnień do uczestnictwa w konkursie i realizacji uprawnień i obowiązków w nim wskazanych, oraz do upublicznienia swoich danych w przypadku wygrania konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia.

3. Uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź. W razie przesłania przez uczestnika więcej, niż jednej odpowiedzi, w Konkursie weźmie udział odpowiedź przesłana jako pierwsza.

4. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa ani też naruszać praw osób (podmiotów) trzecich, w szczególności nie mogą zawierać treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności uznanych za obelżywe, kojarzących się z przemocą, rasizmem lub dyskryminacją na jakimkolwiek tle, treści odnoszących się do polityki, religii (w tym symboli religijnych), hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, mogących urazić uczucia religijne lub dotyczących działań sprzecznych z prawem, wizerunków osób nagich lub częściowo rozebranych, zarówno osób dorosłych jak i dzieci (w tym zdjęć artystycznych), wizerunków osób powszechnie znanych, w szczególności aktorów, muzyków, sportowców oraz postaci z filmów animowanych, adresów, telefonów, adresów stron internetowych i e-mail, danych personalnych, w tym numerów takich jak PESEL, NIP, REGON, zdjęć środków pieniężnych w jakiejkolwiek formie.

5. Uczestnik konkursu przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe w ramach konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie na dowolne wykorzystanie treści przesłanych w ramach zgłoszeń konkursowych, w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, publikację w Internecie, w kanałach socialmediowych Organizatora, wykorzystanie w działaniach promocyjnych Organizatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

 

III. Laureat konkursu.

6. Organizator wyłoni zwycięzcę konkursu na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń. Organizator wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę, który otrzyma nagrodę: Voucher o wartości 550 zł na lot motolotnią do zrealizowania w Podróże po Jurze (https://podrozepojurze.pl/).

7. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie poprzez portal Facebook w ten sposób, że komentarzu pod postem konkursowym do dnia 05.09.2023 r. zamieszczona zostanie przez Organizatora konkursu informacja o zwycięzcy konkursu.

8. Nagroda nie może zostać wymieniona na inną. Nie ma możliwości zamiany nagrody na wartość pieniężną.

9. W celu przekazania nagrody zwycięzca konkursu powinien po otrzymaniu informacji o wygraniu konkursu skierować w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej wiadomość do Organizatora na Facebook i wypełnić formularz odbioru nagrody. W formularzu laureat powinien wskazać wymagane do wydania nagrody dane.

Nieodesłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza w terminie wskazanym przez Organizatora (co najmniej 14 dni) uniemożliwia wydanie nagrody i oznaczać będzie rezygnację przez laureata z nagrody.

10. Do nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10%. Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Nagroda ta zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie rozliczona na poczet podatku i uiszczona przez Fundatora Konkursu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie Fundator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie swoich prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku fiskalnego. Celem otrzymania Nagrody, Laureat musi przekazać do Organizatora następujące dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się Laureat.

 

IV. Dane osobowe

11. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród. Przekazujący dane może w każdym czasie żądać ich usunięcia oraz poprawienia.

12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: nazwiska i imienia, adresu e-mail, nazwy użytkownika w portalu Facebook.

13. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator tj. DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy ul. Aleje Jerozolimskie 96, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000664968,  NIP 6292478845, Regon 366663010.

14. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania Nagrody i publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzców oraz opublikowania zwycięskich zgłoszeń.

15. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu.

16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.

17. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

19. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

20. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do Organizatora.

21. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

22. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub ustalenia prawa do Nagrody może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do Nagrody.

23. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej.

24. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

V. Postępowanie reklamacyjne.

25. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Organizatora, który stanowi wyraz subiektywnej oceny zgłoszeń przez Organizatora.

26. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: kontakt@mojefibo.pl.

27. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 

VI. Postanowienia końcowe.

28. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny o ile nie pogorszy to warunków uczestników konkursu.

29. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Tu jest Fibo